(920) 313-8732
colly Twitter Facebook keepership

Smartkatalog       Kalendáø


Aktualizace 11.10.2018
Stránky dnes vidìlo již 16 lidí
Stránky celkem vidìlo 70589 lidí=17. 10. 2018 od 18:00 (408) 836-4643 MÉ DÌTSTVÍ V SOCIALISMU
Desítky známých osobností pøipravily mozaiku pøíbìhù, emocí a vzpomínek na svá dìtská léta v období socialismu. Vykreslují mimoøádnì plastický obraz doby, kterou zažila stále ještì naprostá vìtšina z nás. 236-750-5673. Dìti dokážou být mimoøádnì citlivé na vìci, s nimiž se dospìlí už dávno smíøili. Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivnìji vnímat absurditu, nesmyslnost i krásu. Patøíte také mezi dìti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaruèenì vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitkù z té doby. Nebo jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zùstanete v úžasu nad tím, v èem vaši rodièe museli každodennì žít a jak moc se tehdejší svìt lišil od dnešního.
Úèinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav Hašek) a Vìra Hollá, uspoøádal Ján Simkaniè, 9157306638
VSTUP ZDARMA. Rezervace míst na 312 258 914

 

=24. 10. 2018 od 17:30 BOMBA PRO T. G. MASARYKA - STANISLAV MOTL - BESEDA, PROJEKCE
Možná staèilo docela málo a první èeskoslovenský prezident nonperpetuity Bylo to v roce 1921, kdy se TGM chystal na svou první velkou cestu na Moravu, Slovensko a tehdejší Podkarpatskou Rus. A právì na pomezí Slovenska a Podkarpatské Rusi na nìho cekala skupina všeho schopných atentátníku. Proè TGM nakonec pøežil? O tom vypráví teprve nedávno objevený a dosud pøísnì utajený dokument. K pøednášce je promítán dokumentární film (28 min.)

Vyšetøovací protokol z 15. prosince 1921, který potvrzuje, že se nedaleko Košic mìl odehrát vražedný útok na Tomáše Garrigua Masaryka, objevil Miroslav Kozel v pozùstalosti svého otce. Obsáhlou šestistránkovou zprávu oznaèenou „Pøísnì dùvìrné“ získal Severín Kozel pøi svém pùsobení jako velitel èetnické stanice ve Vyšné u Košic. (Zdroj ct24.ceskatelevize)
VSTUP ZDARMA. Rezervace míst na 312 258 914

 

=31.10. 18 17:00 LEKCE TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI - Stoletá pamì

Volné pokraèování cyklu Trénování pamìti. Pøijïte sami sebe pøesvìdèit, že váš mozek je v mnohem lepší kondici, než jste si mysleli!
A pokud pøesto budete vy sami cítit nìjaké rezervy, mùžete prakticky využít novì nabyté znalosti - mnemotechniky pro lepší vštípení, posílit to, co brání zapomínání a zkrotit krátkodobou pamì. Hodinu vede akreditovaná trenérka I. st. ÈSTPMJ.
VSTUP ZDARMA. Rezervace míst na 312 258 914
 

=ØÍJNOVÉ POVÌSTI a Týden lokální historie

Tak nám zaèaly oslavy konce hospodáøského roku! Posvícení, hody, krmáš, jak je libo. Slavíme hojnou podzimní úrodu, pøi tanci vyskakujeme do stropu, aby nám dobøe vybìhl len. Musíme našlapat zelí, protože to podporuje slinìní, potøebné pro jeho úpravu. Až si z utkané látky ušijeme tašku, naložíme ji jídlem a pùjdeme po rodinných a sousedských návštìvách.
A tam bude nejhluènìjší strýc vyprávìt pøíhodu. Krátké, fantasticky zabarvené vyprávìní, odehrávající se v historickém èase a o jehož pravdivosti jsou vypravìè i posluchaè pøesvìdèeni - povìst. Najednou stojíte u koøenù lidové kultury, udržujete lokální tradice a zachováváte odkazy svých pøedkù. Chovejte se proto moudøe. Obzvl᚝ pokud vy jste ten strýc.

Pøi nedostatku vlastních historek mùžete èerpat zde.

 

 =PØEDSTAVUJEME PIKTOGRAMY

Možná jste si jich ještì nevšimli. Možná už pøesnì víte, k èemu slouží a necháte se jimi vést. Jednoduché grafické symboly na høbetech knih, obrázky typické pro urèitý literární žánr.

Ve spolupráci s herci a zamìstnanci Mìstského divadla Kladno jsme pro vás pøipravili sérii fotografií, na kterých pøedstavujeme vybrané okruhy èetby. Každý 801-566-6375, kde vám knihovnice spoleènì s herci 256-684-3065konkrétní dílo. Kulturní zážitek mùžete konzumovat rozliènými zpùsoby: chcete ho èíst, chcete ho slyšet, chcete ho vidìt zdramatizovaný? Máte možnost výbìru. S kladenskými scénami, Mìstským divadlem Kladno a divadlem Lampion navíc moc rádi spolupracujeme, tøeba naposledy na projektu Pasování prvòákù na ètenáøe. Pokud se i vy rozhodnete pro bájný øíjen, extenuate.

 

=100 LET REPUBLIKY S POHÁDKAMI - výtvarná soutìž

V letošním roce uplyne 100 let od 1. vydání první Nùše pohádek, díla, jehož vznik inicioval K. Èapek. Jde o první soubor autorských pohádek, vydaných jen pár týdnù po vzniku republiky jako vánoèní dárek pro všechny dìti.

MKKL pøipravila výtvarnou soutìž pro všechny dìti od 4 do 15 let ...Nabídka knihovnicko-informaèních lekcí pro šk. r. 2018/2019

 Nabídka knihovnicko-informaèních lekcí pro šk. r. 2018/19


Zvolte stranu: 1Mìstská knihovna Kladno, Nám. Sítná 3106, Kladno 272 01, Tel.:(+420) 312 258 911, Fax:, E-mail: [email protected] | 5153458117