Pôžičky, úvery bez kontroly bankových registrov
Presmerovanie
bude za
8143126954
půjčky, úvěry

(952) 974-3391

8554583837

Nebankové pôžièky, úvery, investièné vstupy do podnikania, poskytujeme na základe hodnotenia bonity. Nekontrolujeme záznam v bankovom, ani nebankovom registri. Rozhodujúca je bonita klienta. To znamená: pomer majetku, príjmu, záväzkov a poistenia. V prípade, ak klient nesplní požadované kritéria bonity, je tento stav hodnotení, ako nedostatoèná garancia pre poskytnutie pôžièky, resp. úveru. V takom prípade vrátime klientovi nespotrebovanú èas poplatku za spracovanie žiadosti.

Nebankové pôžièky - úvery

Poskytujeme pôžièky, úvery - pre túto èinnos je vytvorený samoobslužný portál, ktorý umožòuje klientom samostatné rozhodovanie. Tým je poskytnutá možnos autonómneho rozhodovania a posudzovania vlastných požiadaviek a možností. Klient pri podávaní žiadosti o pôžièku - úver, nepredkladá žiadne dokumenty. Komunikácia pri podaní žiadosti o pôžièku - úver využíva výhradne elektronickú komunikáciu. Pri poskytovaní pôžièky - úveru sa neskúma bankový register

Pôžièky a úvery - spôsob ruèenia

Ruèenie pre pôžièky a úvery sa priamo nevyžaduje. Poskytujeme pôžièky a úvery, ktoré sú zaruèené výhradne notárskou zápisnicou. Pre pôžièky a úvery je spísaná úverová zmluva. Klient pre pôžièky a úvery vystavuje Èestné vyhlásenie. Celá úverová dokumentácia pre pôžièky a úvery sa podpisuje na notárskom úrade.

(806) 685-5187

Poskytujeme pôžièky a úvery bez predkladania potvrdenia o príjme. Pre získanie pôžièky nie je potrebné ruèenie nehnute¾nosou, ani ruèite¾om. Posudzovanie bonity žiadate¾a, je na základe Èestného vyhlásenia. Všetky dokumenty pre pôžièky a úvery sa zasielajú výhradne elektronicky.

2525291695

Poskytujeme pôžièky a úvery pre živnostníkov, bez predkladania daòového priznania. Pre získanie pôžièky nie je potrebné ruèenie nehnute¾nosou, ani ruèite¾om. Neskúmame bankový register a tak záznam z predchádzajúceho obdobia, nie je prekážkou.

Pôžièky a úvery pre podnikate¾ov

Poskytujeme pôžièky a úvery pre podnikate¾ov, ktorý majú príjem z vlastnej s.r.o. Môžu by na pozícii spoloèníka, alebo konate¾a. Nie je podmienka, aby bola pracovná zmluva.

Ruèenie za pôžièky a úvery

Ruèenie za pôžièky a úvery je na základe notárskej zápisnice. Pre pôžièky a úvery je spísaná úverová zmluva. Dokumentácia pre úvery a pôžièky sa podpisuje na notárskom úrade.O pôžièky, alebo úver môže požiada každý, kto má viac ako 18 rokov.

Výroba a distribúcia plienok pre psov

Plienky pre štvornohé domáce zvieratá, UV 3846. Dôvod, preèo boli navrhnuté a vyvinuté plienky pre psov je jednoznaèný. Je potrebné ochráni životné prostredie v ktorom žijeme

plagueful

Riešenie bývania pohodlného, cenovo dostupného a najmä v krátkom èasovom horizonte. Všetky tieto atribúty spåòajú rodinné domy vybudované z kvalitného, ošetreného dreva. Býva v luxusnom, priestrannom dome už za devädesiat dní, to je snom každého. V pädesiatich rokoch minulého storoèia montované domy tzv. Oklále, vytrovili nepriaznivý poh¾ad na takéto konštrukcie. Dnešné riešenia majú hodnoty úplne iné

Koncepcia vo¾no èasových aktivít

Spoloènos pripravuje výstavbu ranèa. Pre tento projekt sú pripravené pozemky, ktoré sú podložené zmluvami. Vo výstavbe však bráni, ako už býva zvykom byrokracia. V tomto èase èakáme na rozhodnutie orgánov v správnom konaní. Ako bude ranè vypada? Na to za môžete pozrie na našich webových stránkach

PLENKALL®

Registrovaná ochranná známka. Pod tuto znaèkou sa skrývajú rôzne aktivity. Znaèka vznikla 16.11.2004 zaregistrovaním na UPV SR. Pôvodným zámerom bolo vytvorenie znaèky pre produkty pre zvieratá, najmä pre psov.

PLENKALL a.s.

Spoloènos vznikla založením, na základ rozhodnutia akcionárov. Poèiatoèný kapitál jeden milión slovenských korún, bol 03.04.2007 navàšený na štyristo pädesiat miliónov slovenských korún. Vlastnými aktivitami dosiahla spoloènos k 16.05.2007 kapitál 671 miliónov Sk. K 01.01.2009 bola vykonaná konverzia na 22 273 120 eur..

Základné imanie spoloènosti:

Poèet akcií: 100 kmeòové , listinné Menovitá hodnota jednej akcie: ÷332 EUR(10 tis. Sk)

Poèet akcií: 134 kmeòové , listinné

Menovitá hodnota jednej akcie: ÷165 970 EUR (5 mil. Sk) Celkové základné imanie spoloènosti je ÷22 273 120 EUR (671 mil. Sk) Aktuálny výpis z obchodného registra nájdete na www.orsr.sk

Pôsobnos:

oblas pôsobnosti je zameraná najmä na európsky región

Oddlženie:

Ponúkame, zbavenie sa exekúcií, dlhov a rôznych záväzkov. Jedná sa oficiálnu cestu, ako sa zbavi dlhov a nezadlžova sa do budúcnosti. Nejedná sa o žiadne reštrukturalizácie, ani zálohy nehnute¾nosou. Neponúkame splatenie starých úverov novým, ešte vyšším. Ponúkame reálnu, zákonnú cestu, ako sa zbavi dlhov. Prevedeieme klienta problematikou konkurzného konania.

Investovanie do akcií:

V ponuke je investovanie do akcií, kde riziko je minimalizované a každá investícia je podložená priamo garanciou cenného papiera – akcie. Je možnos vo¾by medzi krátkodobým, alebo dlhodobým investovaním. V prípade krátkodobej investície sa jedná o investíciu v lehote do jedného roku s možnou prolongáciou. V prípade dlhodobej investície sa nejedná o èasovo nijako ohranièené obdobie. Každá investície je prevodite¾ná a tieto produkty sú dedièné v rámci dedièského konania.

Pôžičky, úvery nebankové
RSS Feed

PLENKALL a.s. | P.O.BOX 177 | 851 01 Bratislava | Slovakia (Slovak republic)
SK tel: (+421) 0239008732; 0917291669; 0944029428 | CZ tel: (+420) 561201059; 910811882; SMS 775610669 | SKYPE:plenkall
www.plenkall.com | e-mail:[email protected] | © M.B 2007 | PLENKALL®

3018663315 Bezdìkov Prírodná kozmetika MUDr.Šašková souser WEB kamery Videodiskotéty

STOP9495586433978-833-0337